Presentació

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

A finals de 2007, l’Institut de Salut Carlos III i el CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) van signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament de l’Acció Transversal en Càncer aprovada mitjançant acord del Consell de Ministres d’11 d’octubre de 2007. El CIBERESP es va comprometre a desenvolupar i executar un pla operatiu de recerca epidemiològica en càncer amb el finançament destinada a aquesta acció.

Durant el 2008, 7 grups del CIBERESP van posar en marxa un estudi multicas-control poblacional (MCC-Spain) per investigar la influència de factors ambientals i la seva interacció amb factors genètics en tumors freqüents o amb característiques epidemiològiques peculiars al nostre país, en què els factors ambientals implicats no són prou coneguts. Actualment l’estudi MCC-Spain inclou 17 grups CIBERESP.

Els tumors escollits són el càncer colorectal, el de mama, el càncer gàstric i el de pròstata. Recentment s’ha afegit a l’estudi la leucèmia limfàtica crònica (LLC). El càncer colorectal es va seleccionar causa de la seva importància en termes d’incidència i mortalitat en ambdós sexes. El càncer de mama constitueix un important problema de salut pública en el qual els factors de risc coneguts expliquen tot just el 50% dels casos observats. El càncer de pròstata s’ha inclòs tant per la seva freqüència com pel seu caràcter hormonal, compartint amb el càncer de mama algunes hipòtesis etiològiques sobre disrupció endocrina. El càncer gàstric ha estat elegit pel característic patró geogràfic que mostra i les hipòtesis ambientals suggerides. L’estudi de LLC ha estat elegit posteriorment en col·laboració amb l’estudi de seqüenciació de casos de LLC inclosos en el marc de l’International Cancer Genome Consortium.

Aquest estudi implica el reclutament de casos dels diferents tipus de càncer que es compararan amb un mateix grup control. La informació sobre exposició es recull mitjançant entrevistadores entrenades a partir d’un qüestionari estructurat, que inclou informació detallada sobre factors sociodemogràfics, ocupació, antecedents personals i familiars, hàbits de vida i dieta, així com mitjançant obtenció de diverses mostres biològiques, per a la utilització de biomarcadors. Els controls són poblacionals, seleccionats de forma aleatòria a partir dels llistats de persones ateses en centres d’atenció primària de les àrees sanitàries de referència ateses pels hospitals on es recluten els casos. Els controls són entrevistats en el seu centre d’atenció primària per les mateixes entrevistadores i en aquest moment es recullen també les corresponents mostres biològiques.
L’estudi MCC-Spain està finançat pel CIBERESP i compta també amb finançament del Fons d’Investigació Sanitària (FIS) i d’altres agències de finançament en determinades àrees.

Objectius

L’objectiu general de l’estudi és avaluar els factors ambientals i genètics associats amb els tumors a estudi: càncer colorectal, de mama, d’estómac, de pròstata i les leucèmies limfàtiques cròniques.

Els objectius específics són:

  1.  Avaluar el risc de càncer de cada localització tumoral en relació a exposicions ambientals i ocupacionals incloent contaminants de l’aigua potable (arsènic, nitrats, crom, subproductes de cloració), disruptors hormonals i altres contaminants orgànics persistents, disrupció del ritme circadià arrel del treball de torn de nit, entre d’altres factors
  2. Avaluar el risc dels càncers en relació al consum de determinats fàrmacs, incloent estatines i analgèsics.
  3. Avaluar el risc de càncer relacionat amb diversos factors de l’estil de vida, la nutrició i l’activitat física, médica història familiar i altres.
  4. Avaluar el risc de càncer de mama i pròstata en relació a factors hormonals, infeccions i fenotips permanents relacionats amb exposicions ambientals en fases precoces de la vida.
  5. Validar l’avaluació de l’exposició a agents químics ambientals mitjançant models d’exposició utilitzant biomarcadors d’exposició, informació individual i mesures d’exposició ambiental.
  6. Avaluar, en una primera fase, una sèrie limitada de gens tant pel que fa a efectes principals com en relació al seu interacció amb factors ambientals.
  7. Emmagatzemar suficient material biològic per a la seva utilització en el futur en estudis GWAS (genome wide association studies) i altres.

Organització

L’estudi MCC-Spain está coordinat per Manolis Kogevinas (CREAL, Barcelona, manolis.kogevinas@isglobal.org) i Marina Pollan (ISCIII, Madrid, mpollan@isciii.es) i compta amb un comitè de direcció en el qual participen representants de tots els grups de Mcc-Spain involucrats en la recollida de casos i controls.

Els investigadors participants s’organitzen en grups de treball per abordar les principals hipòtesis de l’estudi, incloent els següents temes: característiques anatomopatològiques i clíniques dels tumors, contaminants en l’aigua de beguda, ocupació, factors hormonals i disruptors endocrins, medicació, infeccions, nutrició i activitat física, exposició a metalls pesants i genòmica.

En l’estudi participen investigadors de l’CIBERESP en 11 comunitats autonòmiques d’Espanya (Catalunya, Madrid, Astúries, Navarra, País Basc, Múrcia, Cantàbria, Andalusia, València, Castella i Lleó). Fins al desembre del 2010 s’han recollit informació i mostres biològiques d’aproximadament 2.300 controls poblacionals, 1.600 casos de còlon i recte, 1.200 de mama, 850 de pròstata, 350 d’estómac i 200 de leucèmia limfàtica crònica.